Általános Szerződési Feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban „ÁSZF”) célja, hogy teljes körűen szabályozza az AtlaszPartner Digitális Munkaportál Kft. (a továbbiakban: „Szolgáltató”) által a Szolgáltató szolgáltatásait igénybe vevő Megrendelő (a továbbiakban: „Megrendelő”) részére teljesítendő munkaerő közvetítési, feladatok szerződési feltételeit.

1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI

Név: AtlaszPartner Kft.
Székhely: 2615 Csővár, Madách utca 1.
Képviselő neve: Szetlák Tamás
Cégjegyzékszám: 13-09-203146
Adószám: 27278589-2-13
Közösségi adószám: HU27278589
Számlavezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt.
Számlaszám: 11705015-21456853-00000000
IBAN számlaszám: HU53117050152145685300000000
E-mail cím: hello [kukac] atlaszcsoport [pont] hu
Telefonszám: +3612550654 /2 /1 mellék
Tevékenységi engedélyszám: PEM/01/001784-3/2020-911

2. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

 • Munkaerő közvetítés: olyan szolgáltatások összessége, amely arra irányul, hogy elősegítse a munkát keresők és a munkát kínálók találkozását munkaviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony létesítése céljából.
 • Szolgáltatás: az Egyedi szolgáltatási szerződés tárgya, az abban meghatározott, a Szolgáltató által teljesítendő munkaerő közvetítéssel kapcsolatos feladatok összessége.
 • Szolgáltató: jelen ÁSZF vonatkozásában az 1. pontban meghatározott jogi személy.
 • Megrendelő: jelen ÁSZF vonatkozásában Megrendelő az a fogyasztónak nem minősülő, jogképes jogi személy, valamint jogi személyiséggel rendelkező egyéb szervezet, aki magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat, és aki/amely a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatást igénybe veszi, vagy igénybe kívánja venni.
 • Egyedi szolgáltatási szerződés: a Megrendelő és Szolgáltató (a továbbiakban együttesen, mint: „Felek”) között létrejött azon – jelen ÁSZF szerint létrejött – egyedi megállapodás, amennyiben a Megrendelő és Szolgáltató jelen ÁSZF rendelkezéseitől el kívánnak térni.
 • Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.
 • Állásportál: jelen ÁSZF vonatkozásában a Szolgáltató által biztosított webes felület, mely a munkát keresők és a munkát kínálók összekapcsolására szolgál. Jelenleg: atlaszmunkak.hu

3. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Felek között létrejövő jogviszonyt szabályozó munkaerő közvetítési szerződés (a továbbiakban: „Munkaerő közvetítési szerződés”) jelen ÁSZF elfogadásából áll.

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Munkaerő közvetítési szerződés jelen ÁSZF írásbeli, illetve szóbeli, vagy ráutaló magatartással történő elfogadásával jön létre – jelen ÁSZF 5. pontjában foglaltak szerint – továbbá, hogy a Munkaerő közvetítési szerződés megkötése az ÁSZF tartamának megismerését, és elfogadását jelenti, az ÁSZF tartalmát egyedileg megtárgyaltnak tekinti.

Az Munkaerő közvetítési szerződés nem biztosít semmilyen kizárólagosságot a Szolgáltatónak a Szolgáltatások tekintetében. Ennek megfelelően a Megrendelő jogosult a Munkaerő közvetítési szerződés tárgyát képező feladatok tekintetében további szerződéseket kötni más személyekkel is, de amennyiben az így megkötött további szerződés(ek) sérti(k) a Szolgáltató hatályos Munkaerő közvetítési szerződés szerinti jogait, azok megsértéséért a Megrendelő köteles helytállni.

4. AZ ÁSZF HATÁLYA

Jelen ÁSZF hatálya a Megrendelő és a Szolgáltató között létrejövő valamennyi Munkaerő közvetítési szerződésre kiterjed.

A Felek jelen ÁSZF rendelkezéseitől közös megegyezéssel, egy Egyedi szolgáltatási szerződésben eltérhetnek, azonban kifejezetten és egyértelműen kötelesek arról rendelkezni, hogy jelen ÁSZF mely pontját nem kívánják alkalmazni, illetve megjelölni, hogy az ÁSZF mely pontjától miként kívánnak eltérni.

Jelen ÁSZF annak kihirdetésével lép hatályba azzal, hogy a Felek között korábban létrejött Munkaerő közvetítési szerződésekre, vagy munkaerő közvetítésre irányuló vállalkozási szerződésre jelen ÁSZF hatálya nem terjed ki, az azok alapjául szolgáló megállapodások változatlanul hatályban maradnak.

A Felek közötti Munkaerő közvetítési szerződésre az Egyedi szolgáltatási szerződés megkötésének napján hatályos ÁSZF az irányadó, azzal hogy a Szolgáltató jogosult jelen ÁSZF-et a Megrendelő – igazolható módon (postai vagy elektronikus levélben) történő – tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani.

ÁSZF módosítás esetén az alábbiak szerint szükséges eljárnia a Szolgáltatónak:

A Szolgáltató köteles a módosított szövegezésű ÁSZF-et a Megrendelő Egyedi szolgáltatási szerződésben rögzített kapcsolattartója számára, a módosítást megelőző legalább 30 nappal megküldeni.

Amennyiben az ÁSZF módosítás a Megrendelő számára hátrányos jogkövetkezményeket tartalmaz, úgy a Megrendelő jogosult – az értesítés közlésétől számított 15 napon belül kezdeményezni:

 • az Egyedi szolgáltatási szerződés módosítását, ahol a Felek rendelkeznek az ÁSZF módosított rendelkezéseitől való eltérésről, vagy
 • az Egyedi szolgáltatási szerződés felmondását, 15 napos felmondási idővel. Az Egyedi szolgáltatási szerződés felmondása a Diák munkaerő közvetítési szerződés felmondását is jelenti egyben.

Amennyiben a Megrendelő az értesítést követő 15 napon belül az Egyedi szolgáltatási szerződés módosítását, illetve a szerződés felmondását nem kezdeményezi, úgy az ÁSZF rendelkezéseinek változásai, és a jelen ÁSZF a közlést követő 30. napon hatályba lépnek a fennálló jogviszonyok tekintetében is.

Az Egyedi szolgáltatási szerződés módosítására vonatkozó rendelkezéseket jelen ÁSZF 5.2 pontjában foglaltak az irányadók.

A Szolgáltató mindenkor biztosítja, hogy szerződéses partnerei az ÁSZF tartalmát megismerhessék, értelmezhessék az Egyedi szolgáltatási szerződés megkötését megelőzően.

5. MUNKAERŐ KÖZVETÍTÉSI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

A Munkaerő közvetítési szerződés – a Megrendelő választás szerint – írásban (jelen ÁSZF 5.1 pontja), illetve szóban (jelen ÁSZF 5.2. pontja) – a Szolgáltató által rögzített telefonon beszélgetés útján – történő megkötésével, valamint, de nem kizárólag a megrendelés leadása utána Megrendelő részére kiállított díjbekérő, előlegszámla vagy számla pénzügyi teljesítésével jön létre. A Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége – külön megjelölés hiányában – a Megrendelő részére kiállított díjbekérő, előlegszámla vagy számla pénzügyi teljesítését követő naptól keletkezik.

A Felek megállapodhatnak egy konkrét a Megrendelőnél megüresedett pozíció betöltésében való Szolgáltatói közreműködésre, illetve hosszabbtávú együttműködést biztosító tartós Szolgáltatás nyújtásban is.

Megrendelő és a Szolgáltató között egyidőben több, egymástól Szolgáltatásban, díjazásban eltérő Munkaerő közvetítési szerződés is érvényben lehet.

5.1. Szerződéskötést megelőző egyeztetés

A Megrendelő jogosult a Munkaerő közvetítési szerződés megkötését megelőzően írásban (így különösen e-mail útján), valamint szóban (így különösen telefonon) egyeztetni, előzetes ajánlatot kérni a megrendelni kívánt szolgáltatás tartamát illetően.

Az írásbeli ajánlat Szolgáltató általi megküldése – Felek eltérő megállapodásának hiányában – nem minősül szerződéskötésnek, az kizárólag jelen ÁSZF 5.3. pontjában leírtak szerint minősül írásban létrejött szerződésnek.

Szóbeli – így különösen telefonon történő – egyeztetés, ajánlatkérés esetén a Munkaerő közvetítési szerződés kizárólag jelen ÁSZF 5.4. pontjában foglaltak szerint jön létre.

5.2. Egyedi szolgáltatási szerződés tartama

Amennyiben a Felek Egyedi szolgáltatási szerződést is kötnek, úgy az legalább az alábbi rendelkezéseket tartalmazza:

 1. a megrendelni kívánt Szolgáltatás pontos leírását;
 2. az Egyedi szolgáltatási szerződés időtartamát, mely nem lehet kevesebb 30 napnál;
 3. az ÁSZF-től történő eltérés megjelölését, illetve ennek hiányában arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a Felek az ÁSZF-től nem kívánnak eltérni;
 4. a kapcsolattartói adatokat;
 5. a Feleket a Munkaerő közvetítési szerződés nem, vagy nem megfelelő teljesítése esetén megillető kötbér mértékéről;
 6. a Szolgáltatót megillető díj összegét.

Az Egyedi szolgáltatási szerződésben nem szabályozott kérdésekben így jelen ÁSZF rendelkezései az irányadók.

Felek közös megegyezéssel jogosultak az Egyedi szolgáltatási szerződést módosítani.

5.3. Írásban történő szerződéskötés

A Szolgáltató a Megrendelővel történt előzetes egyeztetés, kockázati értékelést, besorolást követően, illetve az esetlegesen a Megrendelő számára készített jóváhagyott ajánlat alapján elkészíti a Szolgáltatásra vonatkozó díjbekérőt, előlegszámát vagy számlát, melyet jelen ÁSZF-el együtt a Megrendelő részére rendelkezésre bocsát véleményezés, megismerés végett. A Megrendelőnek lehetősége van közvetlen hirdetésfeladásra a Szolgáltató állásportálján keresztül. A hirdetésfeladás elküldése önmagában nem jelenti a Munkaerő közvetítési szerződés megkötését. A hirdetésfeladást követően a Szolgáltató a megrendelt Szolgáltatásra díjbekérőt, előlegszámát vagy számlát állít ki. A Megrendelő részére kiállított díjbekérő, előlegszámla vagy számla pénzügyi teljesítése jelen ÁSZF elfogadását, így a Munkaerő közvetítési szerződés megkötését jelenti.

Az Egyedi szolgáltatási szerződés esetén a szerződés megkötésének dátuma az Egyedi szolgáltatási szerződés mindkét fél által történő aláírásának dátuma.

5.4. Telefonon keresztül létrejövő szerződéskötés

A Szolgáltató lehetőséget biztosít a Megrendelők számára, hogy a Munkaerő közvetítési vagy Egyedi szolgáltatási szerződést szóbeli nyilatkozattétellel is megkössék. A Szolgáltató ezt telefonos ügyfélszolgálatán keresztül biztosítja a Megrendelők számára. A Megrendelővel folytatott beszélgetést ezért a Szolgáltató minden esetben rögzíti, és azt az irányadó adatvédelmi és ágazati jogszabályokban foglalt előírásoknak, valamint jelen ÁSZF 16. pontjában foglaltaknak megfelelően kezeli, illetve őrzi meg.

A Szolgáltató jelen ÁSZF 5.1. pontjában leírtak szerint lehetőséget biztosít a Megrendelők számára az előzetes egyeztetésre, ajánlat kérésre. A Szolgáltató a szóbeli – így különösen telefonos – egyeztetést követően köteles jelen ÁSZF 5.1. pontjában foglaltak szerinti kockázat értékelést elkészíteni, és azt írásban – így különösen e-mailben – a Megrendelő számára megküldeni. A Megrendelővel törtnő előzetes egyeztetés nem minősül szerződéskötésnek, arra kizárólag a Szolgáltató által történt kockázat értékelés közlését követően van lehetősége a Megrendelőnek, a Szolgáltatás megrendelésére és a szerződés megkötésére irányuló kifejezett nyilatkozattétellel. Az Egyedi szolgáltatási szerződés a Megrendelőnek a szerződéskötésre irányuló kifejezett nyilatkozattételének napján jön létre. A Szolgáltatónak teljesítési kötelezettsége csak a Megrendelő részére kiállított díjbekérő, előlegszámla vagy számla pénzügyi teljesítését követően történik.

A Szolgáltató a szerződéskötést során (a telefonon történő telefonos beszélgetés során) köteles a Megrendelőt tájékoztatni az Egyedi szolgáltatási szerződés – jelen ÁSZF 5.2. pontjában meghatározottak szerinti – kötelező tartami elemeiről és annak elfogadásáról a Megrendelőt tartalmi pontonként külön nyilatkozatni, a feltételek megtárgyalását követően pedig köteles nyilatkoztatni a Szolgáltatás megrendelésének és a Szolgáltatói szerződésének megkötésének szándékáról.

A Szolgáltató köteles a szóbeli Egyedi szolgáltatási szerződés megkötését követően írásba foglalni annak tartamát és annak egy példányát a Megrendelő számára, kérése szerinti formában és módon a Megrendelő számára rendelkezésre bocsátani.

6. SZOLGÁLTATÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

Szolgáltató köteles a Munkaerő közvetítési szerződés szerinti feladatait szerződésszerűen, elvárható minőségben, az adott tevékenység gyakorlására irányadó szabályok, szakmai szokások és előírások szerint teljesíteni.

A Szolgáltató a feladat elvégzéséhez szükséges tevékenységet úgy köteles megszervezni, hogy biztosítsa a tevékenység, biztonságos, szakszerű, gazdaságos és határidőre történő befejezését.

A Szolgáltató a Megrendelő utasítása alapján köteles eljárni, azonban a Megrendelő utasítási joga nem terjed ki a tevékenység megszervezésére, és az utasítás nem teheti terhesebbé a Szolgáltató szerződésszerű teljesítését.

A Szolgáltató fenntartja a jogát arra, hogy a megjelenő hirdetést bármikor moderálja. Amennyiben a hirdetés nincs összhangban az ÁSZF vagy a munkaerő közvetítés általános szabályaival, úgy a Megrendelőnek lehetősége van a moderálás javaslatait elfogadni, módosítani vagy törölni a hirdetést. Amennyiben a Megrendelő a javaslatot nem fogadja el, vagy arra 5 munkanapon belül nem reagál, úgy a Szolgáltató jogosult a hirdetés törlésére. Ezekben az esetekben a Szolgáltatás teljesítettnek minősül és a Megrendelő a már megfizetett díj visszaigénylésére nem jogosult. A hirdetés moderálása alatt a hirdetés megjelenése és a szolgáltatás szünetel.

7. MEGRENDELŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

A Megrendelő köteles a szerződésszerű teljesítés elősegítése érdekében megfelelő időben tájékoztatni a Szolgáltatót a feladatok ellátáshoz szükséges valamennyi információról.

Megrendelő hirdetésenként köteles írásban tájékoztatni Szolgáltatót a munkaköri specifikációról, azaz a Megrendelő azon elvárásait, amely(ek) a közvetített munkaerővel kapcsolatosak, különösen a munkakör/tevékenység megnevezését, a munkaköri feladatokat/tevékenység pontos leírását, az igényelt munkaerő létszámot, az elvégzendő munkára vonatkozó alkalmazási feltételeket, ide értve az iskolai végzettségi követelményeket is, a munkavégzés helyét, illetve minden olyan körülményt, amely a foglalkoztatás/tevékenység ellátás szempontjából lényeges, és valamennyi érdekkörében felmerülő olyan körülményről, amely Szolgáltató szerződésszerű teljesítését, tevékenységét érinti, gátolja, vagy akadályozza. Az értesítés elmaradása miatt bekövetkezett kár miatt a Szolgáltatót felelősség nem terheli.

Megrendelő köteles a Szolgáltató szerződésszerű teljesítését elősegíteni, és köteles tartózkodni minden olyan magatartástól, amely a Szolgáltatót a Szolgáltatói szerződésből eredő kötelezettsége teljesítésében akadályozza, vagy szükségtelenül zavarja.

Megrendelő köteles gondoskodni arról, hogy a Szolgáltató számára kellő időben hozzáférhetővé váljanak a szerződés teljesítéséhez szükséges információk, így különösen az ajánlat kérés során, illetve az Egyedi szolgáltatási szerződés megkötését megelőző bármely egyeztetés, illetve az Egyedi szolgáltatási szerződés szóbeli megkötése során. A Megrendelő munkatársai elősegítik a szerződésszerű teljesítés érdekében a Szolgáltató által szükségesnek vélt felvilágosítások, információ átadását, adott esetben személyes egyeztetés keretében.

A Megrendelő semmilyen nyilvános (ideértendő az Internetet is) megnyilatkozása során nem tehet sem a Szolgáltatóra, sem a Szolgáltató cégcsoportjára, vagy annak termékeire, szolgáltatásaira, brand-jeire, munkatársaira, szerződött partnereire, illetve képviseletében eljáró személyekre semmilyen negatív, vagy ésszerűen eljárva akként értékelhető megjegyzést és egyebekben sem tanúsíthat olyan magatartást, mellyel a Szolgáltató, vagy a Szolgáltató cégcsoportjának üzleti érdekeit sértheti.

8. A MUNKAERŐ KÖZVETÍTÉSI SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉNEK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

A Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás teljesítése során tilos:

 1. a jelöltek között hátrányos megkülönböztetést tenni nemük, koruk, családi vagy fogyatékos állapotuk, nemzetiségük, fajuk, származásuk, vallásuk, politikai meggyőződésük, munkavállalói érdekképviseleti szervezethez tartozásuk vagy ezzel összefüggő tevékenységük, továbbá minden egyéb, a foglalkozással össze nem függő körülmény miatt,
 2. a jelöltet jogszabály által meghatározott tilalomba ütköző munkavégzésre közvetíteni,
 3. a jelöltet nem létező pozícióba közvetíteni, valamint olyan pozícióba ahol sztrájk van, a sztrájkot megelőző egyeztetés kezdeményezésétől a sztrájk befejezéséig,
 4. olyan munkaerőigényt kielégíteni, amely jogszabálysértő feltételeket tartalmaz,
 5. olyan személyi adatokat rögzíteni, nyilvántartásba venni, felhasználni, amelyekre a munkát keresők alkalmasságának a megítéléséhez nincs szükség, illetve amelyek a keresett munkával nincsenek közvetlen összefüggésben.

Nem minősül hátrányos megkülönböztetésnek a munka jellegéből vagy természetéből egyértelműen következő megkülönböztetés.

A Megrendelő jogosult saját vagy ügyfele által kínált állások hirdetésére.

A Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a kutatás lefolytatása és a jelölt kiválasztása során a jelöltet tájékoztatni kell a felajánlott munkakör főbb sajátosságairól, így különösen a foglalkoztatáshoz szükséges képzettségről, gyakorlati időről, a foglalkoztatás helyéről, idejéről, az irányadó munkarendről, munkaidő-beosztásról és a várható kereseti lehetőségről, valamint a Megrendelő kilétéről.

A Megrendelő vállalja, hogy a jelöltek személyes adatait tekintetében mindig a hatályos adatvédelmi és ágazati jogszabályokban foglaltaknak megfelelően jár el, azokat a Felek közötti jogviszony relációjában üzleti titokként kezeli, azt kívülálló harmadik félnek nem továbbítja, a kiválasztási eljárás lezárultával a szükségtelenné vált adatokat késedelem nélkül törli.

A megrendelt szolgáltatás teljesítése:

1. A Szolgáltató megjeleníti a Megrendelő álláshirdetését az Állásportálján, a Szolgáltató aktuális álláshirdetési csomagajánlataiban, árajánlatában, ajánlatában, Egyedi szolgáltatási szerződésében foglaltaknak megfelelően.

2. A Szolgáltató ellátja az aktuális álláshirdetési csomagajánlataiban, árajánlatában, ajánlatában, Egyedi szolgáltatási szerződésében foglalt szolgáltatásokat.

3. Szolgáltató a szolgáltatás ideje alatt elektronikus úton hozzáférést biztosít a Megrendelő részére a jelöltek rendelkezésre álló adataihoz.

4. A Szolgáltató a jelöltek bemutatása és kiválasztása során a Megrendelő rendelkezésére bocsát valamennyi olyan információt, melyek rendelkezésére állnak, és melyek a kiválasztáshoz szükségesek.

A Szolgáltató a már megrendelt szolgáltatást teljesítés közben nem módosíthatja. A Megrendelő a szolgáltatás teljesítése közben kérheti a szolgáltatás megszüntetését, viszont ebben esetben a Szolgáltatás teljesítettnek minősül és a Megrendelő a már megfizetett díj visszaigénylésére nem jogosult.

9. TELJESÍTÉS ELISMERÉSÉNEK MÓDJA

A Megrendelő a Szolgáltatás teljesítéséről a szolgáltatás megkezdésétől számított 3 munkanapon belül jogosult írásban kifogást előterjeszteni. Amennyiben a szolgáltatás megkezdését követő 3 munkanapon belül a Megrendelő részéről nem érkezik írásbeli kifogás, úgy az adott teljesítés a Megrendelő részéről igazoltnak tekintendő. Amennyiben Megrendelő – a számára előírt határidőn belül – észrevételt tesz, úgy Felek erről kötelesek 3 napon belül egyeztetni.

A Megrendelő a fizetett marketing promóciókról valamint a jelöltek telefonos előszűréséről további riportot kérhet, legkésőbb az adott pozíció hirdetésének befejezését követő 15 napig. Megrendelő részéről nem érkezik írásbeli igény, úgy az adott teljesítés a Megrendelő részéről igazoltnak tekintendő, egyéb esetben a riportok igazolják a teljesítést.

10. DÍJAZÁS

10.1. Szolgáltatás teljesítésért járó díj

A Szolgáltató az Munkaerő közvetítési szerződés megkötését, vagy a szolgáltatás megrendelését követően a vállalkozói díjról jogosult díjbekérőt, előlegszámát vagy számlát kiállítani. A vállalkozói díj Megrendelő által történő kiegyenlítésének feltétele, a Szolgáltató szabályszerűen kiállított díjbekérője, előlegszámlája vagy számlája. A Szolgáltató kizárólag elektronikus úton állítja ki számláját. Megrendelő a díjbekérő, előlegszáma vagy számla kiállításától számított, 5 napon belül köteles a számlán szereplő összeget Szolgáltató OTP Banknál vezetett 11705015-21456853-00000000 bankszámlaszámára átutalással vagy bankkártyás fizetéssel megfizetni. A számla azon a napon minősül kiegyenlítettnek, mely napon, a számán szereplő összeg Szolgáltató bankszámláján jóváírásra kerül. A Szolgáltató díjbekérő, előlegszáma vagy számla kiegyenlítését követő 5 munkanapon belül kezdi el teljesítést. Amennyiben a Megrendelő határidőn belül nem teljesíti a számlán szereplő összeget, úgy a Megrendelés automatikusan törlésre kerül.

A vállalkozói díj tartalmazza a Szolgáltató által elvállalt feladatok megvalósításával kapcsolatban Szolgáltatónál felmerült valamennyi közvetlen és közvetett költséget, díjat, adót, illetéket.

11. SZAVATOSSÁG, FELELŐSSÉGVÁLLALÁS

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a szolgáltatásai eredményeképpen létrejött munkaviszonyból,vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból eredő károkért és egyéb igényekért. A Megrendelőtudomásul veszi, hogy a Szolgáltató, a hirdetés látogatottságának elmaradása, vagy a hirdetés,munkavállaló keresés eredménytelensége miatt nem vonható felelősségre. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a jelöltek szakmai alkalmasságával összefüggésben, illetve a jelölt magatartásáért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal, illetőleg kártérítési felelősség e körben nem terheli. A Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal az adatbázisba feltöltött önéletrajzok tartalmáért, így különösen azok hitelességéért, valódiságáért, aktualitásáért.

A Megrendelő ezúton kötelezi magát, hogy felhívásra haladéktalanul megtéríti Szolgáltatónak mindazon bírságot, kártérítést és költséget, illetve polgári jogi igényt, amit az ÁSZF, a szerződés ésa vonatkozó jogszabályi rendelkezések Megrendelő, vagy az állást kínáló ügyfele általi megszegése folytán az illetékes hatóságok vagy harmadik személyek a Szolgáltatóval, illetve vezető tisztségviselőjével, vagy egyéb, a teljesítésben közreműködő személyével szemben érvényesítenek. A fentiek alapján a Megrendelő –a jogszabályi keretek között -köteles a Szolgáltató helyett a hatósággal, illetőleg a jogosulttal szemben közvetlenül helytállni, a hatóságnak, illetve a jogosultnak az esedékességkor megfizetni az előzőekben említett bírságot, kártérítést, egyébigényt és költséget, vagy ha azt már a Szolgáltató, vagy az érintett személy megtérítette, a Megrendelőnek a Szolgáltatóval, illetve az érintett személlyel szemben van azonnali megtérítési kötelezettsége.

12. MUNKAERŐ KÖZVETÍTÉSI SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSÉNEK ESETEI

A Felek jogosultak a Munkaerő közvetítési szerződést indokolás nélkül, 30 napos felmondási idő mellett, a másik félhez írásban megküldött rendes felmondással, vagy közös megegyezéssel megszüntetni.

Bármelyik fél jogosult a Munkaerő közvetítési szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha a másik fél a szerződésben vállalt, illetve jogszabályi rendelkezés alapján fennálló kötelezettségét súlyosan, vagy ismételten megszegi, és kötelezettségét nem teljesítette, vagy a szerződésszegés állapotát más módon sem szüntette meg a vonatkozó felszólítás kézhezvételét követő 10 (nyolc) napon belül

Súlyos szerződésszegésnek minősül, különösen ha:

 1. Megrendelő Szolgáltatói díjfizetési kötelezettségét nem teljesíti,
 2. a másik fél a Szerződésben foglalt valamely szerződéses kötelezettségét súlyosan, vagy ismételten megszegi és a szerződésszegő állapotot a szerződésszegő fél az erről szóló írásbeli figyelmeztetésben meghatározott határidőn belül nem szünteti meg,

A Megrendelő a Munkaerő közvetítési szerződés megszűnése esetén köteles a Szolgáltatóval elszámolni, és a Szolgáltató által már teljesített szolgáltatások ellenértékét, valamint az esetleges szerződésszegő magatartásából származó kötbért a szerződés megszűnését követő 15 napon belül megtéríteni.

13. KÖTBÉR FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

 1. Amennyiben a Szolgáltató a megrendelt szolgáltatás garanciáit nem teljesíti úgy a Szolgáltató a szolgáltatás teljes munkadíját, de legfeljebb 25.000 Ft, azaz huszonötezer Forint kötbért fizet a Megrendelő számára.

14. VIS MAIOR

Nem minősül szerződésszegésnek, ha a Felek egyikének sem felróható okból (vis maior) a Felek bármelyike nem tudja teljesíteni a Munkaerő közvetítési szerződés ben foglalt kötelezettségeit.

Vis maior körülménynek kell tekinteni azokat az előre nem látható és emberi erővel elháríthatatlan körülményeket (pl.: háború, országos sztrájk, földrengés, árvíz, tűzvész, terrorcselekmény, stb.), amelyek nem függnek a Felek akaratától és közvetlenül akadályozzák az adott Felet a szerződéses kötelezettségének teljesítésében. A vis maior tényéről a Felek közötti vita esetén a bíróság dönt.

Felek a fenyegető vis maiorról és a vis maior bekövetkezéséről, várható időtartamáról egymást haladéktalanul, írásban kötelesek tájékoztatni. A késedelmes tájékoztatásból származó kárért a késedelmes tájékoztatásért felelős Fél felel.

Felek a vis maior esemény bekövetkezését követően haladéktalanul kötelesek mindent megtenni a vis maior elhárításának, annak hatásainak csökkentése és a Szerződés teljesítése érdekében.

Amennyiben a vis maior időtartama a 180 [egyszáznyolcvan] napot meghaladja, és a vis maior a jelen Szerződés teljesítését lehetetlenné teszi, úgy a Szerződés a vis maior bekövetkezésétől számított 181. napon megszűnik, kivéve, ha a Felek ettől eltérően rendelkeznek.

15. KAPCSOLATTARTÁS

A Szolgáltató kapcsolattartója: a Szolgáltató jelen ÁSZF 1. pontjában meghatározott központi elérhetőségeken keresztül tartja a kapcsolatot.

A Megrendelő köteles az Egyedi szolgáltatási szerződésben vagy a hirdetés feladása közben kapcsolattartót kijelölni, megjelölni.

Az ÁSZF-ben és az Egyedi szolgáltatási szerződésben előírt kötelező írásbeli közlésnek csak a kapcsolattartó személyeknek személyesen, vagy futárszolgálat, illetve posta útján kézbesített tértivevényes ajánlott postai küldeményt, valamint e-mail útján a kijelölt kapcsolattartók címeiről és címeire küldött és érkezett írásos értesítés minősül.

A távbeszélő készülék (telefon) útján történő értesítések – jelen ÁSZF 5.4. pontjában részletezett, az Egyedi szolgáltatási szerződésre vonatkozó szóbeli szerződéskötés esetét leszámítva – csak abban az esetben érvényesek, ha az ott elhangzottakat haladéktalanul, de legkésőbb a beszélgetést követő 24 órán belül a fentebb megjelölt módon írásban is megerősítik.

A Szolgáltató az értesítéseket az alábbi esetben tekinti kézbesítettnek:

 • személyesen vagy futárszolgálat útján a kezükhöz kézbesített küldemény esetén, az átvétel időpontjában;
 • tértivevényes postai küldemény esetén, a tértivevényen feltüntetett átvételi időpontban; ha a küldemény a „címzett ismeretlen”, „elköltözött” vagy „nem kereste” jelzéssel érkezett vissza a feladóhoz, akkor a Szolgáltató az adott postai küldeményt a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon tekinti kézbesítettnek,
 • e-mail útján küldött értesítés esetén, amikor az adott értesítés a címzett Fél e-mail szerverére betöltődik.

A Munkaerő közvetítési szerződés hatálya alatt a Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a szerződés teljesítése érdekében együttműködnek, tájékoztatják egymást a szerződés teljesítését befolyásoló körülményekről, akadályokról, biztosítják a kapcsolattartást munkavállalóik (alkalmazottaik) között.

16. ADATVÉDELMI RENDELKEZÉSEK

16.1. A munkavállalói adatok kezelésére vonatkozó adatvédelmi rendelkezések

A munkavállalói személyes adatok tekintetében mind a Megrendelő mind a Szolgáltató önálló adatkezelőnek minősülnek. Erre való tekintettel a Felek saját adatkezeléseik tekintetében kötelesek igazolható módon az irányadó adatvédelmi, valamint ágazati jogszabályokban foglaltaknak megfelelően eljárni, így különösen a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27. napján elfogadott 2016/679. számú rendeletének (a továbbiakban: „GDPR”) III. fejezetében meghatározott érintetti jogok gyakorlását biztosítani, illetve azt elősegíteni.

A Szolgáltató a Megrendelő számára az alábbi adatokhoz adhat hozzáférést vagy rendkívüli esetekben továbbíthatja:

 • Név,
 • telefonszám,
 • e-mailcím.
 • Önéletrajz, ajánlólevél, motivációs levél, Szolgáltató által készített jellemzés
 • profil fotó
 • tanulmányok
 • munkatapasztalatok
 • képességek, kompetenciák
 • születési idő

A Szolgáltatói adattovábbítás jogalapja a Felek között fennálló Munkaerő közvetítési szerződésre tekintettel a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti, szerződés teljesítése.

16.2. A Szolgáltató által rögzített hangfelvételekre vonatkozó adatvédelmi rendelkezések

A Szolgáltató jelen ÁSZF 5.3. pontjában kifejtettek szerint a szóbeli szerződéskötés, valamint a szerződéskötést megelőző egyeztetés céljából rögzíti az ügyfelekkel, megrendelőkkel folytatott telefonos beszélgetést. A Szolgáltató ügyfélszolgálata által rögzített telefonos beszélgetés (hangfelvétel) készítésének jogalapja az érintett hozzájárulása. A Szolgáltató az ügyfélszolgálat üzemeltetéséhez a Comnica Kft. társaság, mint adatfeldolgozó szolgáltatásait veszi igénybe. Amennyiben az érintett – az Egyedi szolgáltatási szerződést megkötni kívánó Megrendelő, képviselője – nem járul hozzá a hangfelvétel rögzítéséhez, úgy lehetősége van a Szolgáltatót írásban megkeresni jelen ÁSZF 1. pontjában meghatározott elérhetőségek valamelyikén.

A Szolgáltató a hangfelvételeket 5 évig őrzi meg.

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről; valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését; adatainak törlését a Szolgáltató által meghatározott e-mail címen; az adatkezelés korlátozását; illetve jogosult az adathordozhatósághoz, valamint a jogorvoslathoz.

Panasza esetén Magyarország területén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy – választása szerint – bírósághoz fordulhat. A bírósági eljárásban a törvényszék rendelkezik hatáskörrel.

17. TITOKTARTÁS

A Felek kötelesek minden tényt, adatot és információt titokban tartani, amely a Felek között létrejött Munkaerő közvetítési szerződés teljesítése során bármilyen módon a tudomásukra jutott. A Felek ezen információkat nem adhatják át harmadik személynek és nem hozhatják nyilvánosságra. Kivételt képez ez alól, ha a másik Fél ezen információk kiadására írásban felmentést ad, vagy azok harmadik személlyel történő közlését jogszabály írja elő a Felek számára, vagy hatósági, illetve bírósági eljárásban erre vonatkozó kötelezettség teljesítése esetén.

Az Egyedi szolgáltatási szerződés tartama, annak részletei, vagy annak a Szolgáltató általi teljesítésével kapcsolatos bármely információ csak szerződő Felek előzetes írásbeli hozzájárulásával hozható nyilvánosságra.

A Felek kötelesek a titoktartási kötelezettségre felhívni a teljesítésbe bevont összes személy figyelmét, továbbá teljes felelősséggel tartoznak azért, hogy a Szolgáltatói szerződés teljesítésében közreműködő személyek a titoktartási kötelezettséget betartsák.

A Felek jelen pontban szabályozott titoktartási kötelezettsége jelen szerződés bármely okból történő megszűnése után is, időbeli korlátozás nélkül fennmarad kivéve, ha a Felek erről a titoktartási igényéről írásban előzetesen lemondanak.

18. AZ ÁSZF ELÉRHETŐSÉGE, HATÁLYBA LÉPÉSÉNEK NAPJA

Jelen ÁSZF mindenkor hatályos szövegét a Szolgáltató bármely Megrendelője kérésére rendelkezésre bocsátja, illetőleg az ÁSZF elérhető a Szolgáltató székhelyén.

Jelen ÁSZF 2020.01.02. napján lép hatályba.